http://ptrkelizavsil.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Єлизаветівська сіл/рада >> Новини
Додаток до рішення сільської ради від 22.08.2016 року №337-15/VII Програма розвитку та утримання КП " Комунсервіс"
Версія для друку Написати листа

Додаток
до рішення сільської ради
від  22.08.2016 року

 №337-15/VII_____________

 

 

ПРОГРАМА

розвитку та утримання комунального підприємства
Єлизаветівської сільської ради

«Комунсервіс»

на 2016–2020 роки

 

Назва підприємства:

комунальне підприємство Єлизаветівської сільської ради «Комунсервіс»

 

Адреса:

______________________________________

ЄРДПОУ:

___________________________________

 

І.  Паспорт Програми розвитку та утримання
комунального підприємства
Єлизаветівської сільської ради

«Комунсервіс»

на 2016–2020 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

 

2.

Замовник або координатор Програми

Єлизаветівська сільська рада

 

3.

Учасники програми

комунальне підприємство «Комунсервіс» Єлизаветівської сільської ради

 

4.

Строки реалізації

2016–2020 роки включно

 

5.

Етапи виконання програми

І етап:  2016 рік

ІІ етап:  2017 рік

ІІІ етап: 2018 рік

IVетап:  2019 рік

V етап   2020 рік

 

6.

Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

Сільський бюджет

 

7.

Обсяг фінансування Програми:

Внески до Статутного фонду

у тому числі:

кошти сільського бюджету

 

150,00 тис. грн.

150,00 тис. грн.

 

 

ІІ.  Визначення проблем,
на розв’язання
яких спрямована Програма

Комунальне підприємство Єлизаветівської сільської ради

«Комунсервіс»

 має статус комунального підприємства, є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, печатку, штамп, має право укладати самостійно договори, здійснює господарські операції в частині діяльності  надання послуг і є суб’єктом господарювання.

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Статуту. Основним завданням є надання якісних послуг населенню.

Підприємство знаходиться на початку своєї виробничої діяльності, як знов створене та потребує вкладень для оснащення необхідними засобами, спрямованими на виконання покладених Статутом функцій (придбання мастильно- паливних матеріалів, запчастин, придбання товарів та послуг, придбання комп’ютерної техніки встановлення програмного комплексу 1–С , комп’ютерної програми «М.Е. Doc IS» модуля «Звітність», а також на виплату заробітної плати з нарахуванням 22%, оплату енергоносіїв, оренду приміщення, транспорту, обладнання, механізмів, сплату податків). У разі традиційно низької, на початку діяльності, сплати населення за спожиті послуги необхідно передбачити кошти на виплату заробітної плати з метою недопущення в подальшому нарахування штрафних санкцій та пені.

Всі заплановані заходи за умов їх впровадження посприяють підвищенню якості надання послуг населенню, поліпшать його фінансовий стан.

ІІІ.  Мета Програми

Метою Програми є підтримка діяльності підприємства для забезпечення  належної реалізації статутних завдань за рахунок здійснення комплексу заходів, необхідних для належного надання послуг населенню .

ІV.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,
обсягів та джерел фінансування.
Строки та етапи виконання Програми

Для забезпечення  належної діяльності підприємства, досягнення високих економічних показників, підвищення діяльності, підприємству необхідне залучення додаткових фінансових ресурсів.

Програма буде реалізована в п’ять етапів, строк дії Програми –
2016– 2020 роки. Найбільші обсяги фінансування, починаючі з 2016 рік. Програма може переглядатися щороку з метою уточнення завдань, які необхідно вирішувати у наступному році.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься згідно
з затвердженими заходами.

V.  Очікувані результати впровадження  Програми

-       Посилення якості Наданих послуг населенню

 

 

Секретар виконавчого комітету

сільської ради                                                                  М.М. Димитрова

 

Додаток 3 до Програми розвитку

та утримання КП «Комунсервіс» Єлизаветівської сільської ради
на 2016–2020 роки

 

 

 

ПОРЯДОК
перерахування та використання коштів сільського бюджету
для внесків сільської ради до статутного капіталу
комунального підприємства «Комунсервіс» Єлизаветівської сільської ради

 

1. Порядок перерахування та використання коштів сільського бюджету для здійснення внесків до статутного капіталу (далі – порядок) визначає механізм перерахування коштів з сільського бюджету (далі – кошти) для здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства «Комунсервіс» Єлизаветівської сільської ради (далі – КП «Комунсервіс» ЄСР).

2. Кошти перераховуються на рахунок КП «Комунсервіс» ЄСР, відкритий в банківській установі в рамках виконання Програми.

3. Для одержання бюджетних коштів КП «Комунсервіс» ЄСР подає до сільської ради заяву про перерахування коштів.

До заяви додаються:

-                     копія статуту (положення) підприємства, завірена керівником та засвідчена печаткою підприємства;

-                     витяг з Єдиного державного реєстру;

-                     напрями використання коштів, підписані керівником та засвідчені печаткою підприємства.

4. Бюджетні кошти використовуються КП «Комунсервіс» ЄСР на  придбання мастильно- паливних матеріалів, запчастин, придбання товарів та послуг, придбання комп’ютерної техніки встановлення програмного комплексу 1–С , комп’ютерної програми «М.Е. Doc IS» модуля «Звітність», а також на виплату заробітної плати з нарахуванням 22%, оплату енергоносіїв, оренду приміщення, транспорту, обладнання, механізмів, сплату податків..

5. КП «Комунсервіс» ЄСР дозволяється використовувати бюджетні кошти лише для цілей, передбачених пунктом 4 цього порядку.

6. Розмір внесків сільської ради до статутного капіталу КП «Комунсервіс» ЄСР, що надаються та встановлюються в межах затверджених бюджетних асигнувань з урахуванням додатка 2 до Програми з урахуванням розрахунків та обґрунтувань, поданих підприємством.

7. Проведення всіх операцій з бюджетними коштами здійснюється відповідно до порядку обслуговування сільського бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством України.

Складання і подання бухгалтерської та фінансової звітності здійснюється в установленому законодавством порядку.

8. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів покладається на визначеного головного розпорядника та одержувача бюджетних коштів.

 

 

Секретар сільської ради                                            Т.Л. Чепурко

 

Додаток 2 до Програми розвитку

та утримання КП «Комунсервіс» Єлизаветівської сільської ради
на 2016–2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРЯМИ

використання бюджетних коштів

 

(назва організації)

 

Напрям використання коштів

Обґрунтування необхідності використання

Обсяг потреби
в коштах, грн.

 
 
 

 

 

Керівник організації ________________                  _________________________

                                                           (підпис)                                 (ініціали та прізвище)

 

«___» ____________ 20___ р.

М.П.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                          Т.Л. Чепурко


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор