http://ptrkelizavsil.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Єлизаветівська сіл/рада >> Новини
Додатки № 1-5 до Рішення сесії від 10 серпня 2018 року № 1181-45/VII Про створення Ритуальної служби в с. Єлизаветівка
Версія для друку Написати листа

 

         Додаток №1

до пункту 8.2 Положення

         про Ритуальну службу в селі Єлизаветівка

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про надання ритуальних та інформаційних послуг

 

 

 

     Ритуальна служба __________________ в особі _________________

                           (назва населеного пункту) (прізвище, ім'я  та по батькові,  посада)

 

_______________________________________, з одного боку, та Суб'єкт

 

господарської  діяльності ______________________________________________ в особі

                                                                 (назва суб'єкта)

 

_________________________________________________________________, з другого

               (прізвище, ім'я та по батькові)

 

боку (далі - Виконавець послуг), уклали цей договір про таке:

 

                       1. Предмет договору

 

     1.1. Предметом договору є надання ритуальних послуг.

 

     1.2. Взаємовідносини  між  Ритуальною  службою  і  Виконавцем послуг регулюються  Конституцією  України,  Законом  України  "Про поховання  та  похоронну справу",  іншим законодавством України та цим договором.

 

     1.3. Господарські  відносини  між   Ритуальною   службою   та Виконавцем послуг визначаються за згодою сторін.

 

                         2. Права сторін

 

     2.1. Ритуальна служба має право:

     2.1.1. Здійснювати організацію та проведення поховання.

 

     2.2. Виконавець послуг має право:

     2.2.1. Відповідно до договору-замовлення надавати ритуальні послуги: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

     2.2.2. Самостійно,    на   підставі   звернення   осіб,   які зобов'язалися поховати  померлого,  виготовляти  та  реалізовувати предмети  ритуальної належності,  якщо вони відповідають державним стандартам  та  затвердженій вартості, передбаченим законодавством (стаття 12 Закону України "Про поховання та похоронну справу").

 

                       3. Обов'язки сторін

 

     3.1. Ритуальна служба зобов'язана:

     3.1.1. При  зверненні  особи,   що   зобов'язалася   поховати померлого,  забезпечити укладання договорів-замовлень,  урахувавши при цьому побажання Замовника щодо Виконавців послуг.

     3.1.2. Відповідно    до    договору-замовлення    забезпечити організацію та  проведення  поховання  померлого  у  встановленому законодавством  порядку,  з  урахуванням  волевиявлення померлого,

висловленого при житті,  а в разі його відсутності   з урахуванням побажання родичів.

     3.1.3. У   місцях   оформлення   договорів-замовлень   надати Замовникові (виконавцю волевиявлення або особі,  яка зобов'язалася поховати померлого) наочну інформацію,  передбачену  п. 6 Типового положення про ритуальну службу в Україні.

     3.1.4. Створити рівні умови для поховання  померлих незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного  та  соціального  походження,  майнового  стану,   місця проживання, мовних або інших ознак.

     3.1.5. Забезпечити безоплатне виділення земельної ділянки для поховання труни з тілом чи урни з прахом померлого на кладовищі.

     3.1.6. Створити рівні умови Виконавцям послуг.

     3.1.7. Забезпечити  своєчасне  оформлення договору-замовлення та в термін ______________________________________________________

                       (визначається сторонами)

 

     передати замовлення Виконавцю послуг ________________________ _____________________________________________

(механізм передачі замовлення конкретизується за домовленістю сторін)

 

     3.2. Виконавець послуг зобов'язаний:

     3.2.1. Подати до ритуальної служби перелік ритуальних послуг, їх характеристику та вартість.  У разі внесення змін  до  вартості ритуальних  послуг  Виконавець  послуг  забезпечує доведення нової ціни до ритуальної служби шляхом _________________________________

                                 (визначається за домовленістю сторін)

     3.2.2. При наданні послуги  з  копання  могили  на  кладовищі гарантувати   збереження   могил   та  намогильних  споруд,  інших елементів  благоустрою  могил,  що  розміщені   поруч   з   новими похованнями,  та  відшкодовувати  матеріальні  збитки  у  разі  їх пошкодження.

     3.2.3. Видавати  працівникам,  що  беруть  участь  у  наданні ритуальних послуг, відповідні посвідчення.

 

                    4. Відповідальність сторін

 

     4.1. Ритуальна служба несе відповідальність:

     4.1.1. За  ненадання  інформації  Замовникові  про Виконавців послуг та перелік ритуальних послуг, що можуть надаватися ними.

     4.1.2. За  неякісну  і  несвоєчасну  організацію,  оформлення договору-замовлення.  За  порушення  термінів  та неякісне надання ритуальних  послуг,  установлених  договором-замовленням, згідно з

вимогами Закону України "Про захист прав споживачів".

     4.1.3. За  недотримання   положень   чинного   законодавства, стандартів та технологій при організації поховання померлих.

     4.1.4. За  безпідставну  відмову   Замовнику   в   оформленні договору-замовлення,       виконавцем        якого        Замовник вибрав___________________________________________________________,

                                                                     (назва Суб'єкта  господарювання)

 

за  невчасне передання замовлення на послуги Виконавцю послуг.

 

     4.2. Виконавець послуг несе відповідальність:

     4.2.1. За порушення термінів та неякісне  надання  ритуальних послуг,  установлених  договором-замовленням,  згідно  з  вимогами Закону України "Про захист прав споживачів".

     4.2.2. При   недотриманні   вимог   п. 3.2.2  цього  договору Виконавець  послуг  усуває  пошкодження,  відшкодовує  матеріальні збитки.

     4.2.3. За  недотримання  положень  чинного  законодавства   в частині  вимог  затверджених  стандартів та технологій при наданні ритуальних послуг.

 

                   5. Порядок вирішення спорів

 

     5.1. Спори  і  розбіжності,  що   можуть  виникати  внаслідок цього договору,  за змогою вирішуватимуться шляхом переговорів між учасниками.

     У разі  неврегулювання   спорів   і   розбіжностей   шляхом переговорів розв'язання спорів здійснюється в судовому порядку.

 

                          6. Інші умови

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

                     7. Прикінцеві положення

 

     7.1. Договір  набирає  чинності з моменту його  підписання  і діє до ___________ року.

     7.2. Договір  укладається  у двох примірниках (по одному  для кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.

 

                    8. Місцезнаходження сторін

 

 Ритуальна служба                                               Суб'єкт господарської діяльності

 ___________________________      ________________________________

 ___________________________      ________________________________

 ___________________________      ________________________________

 ___________________________      ________________________________

 (підпис керівника)    печатка                        (підпис керівника)       печатка

 

 

 

 

 

                                      

                                                                                    

 

 

 

 Додаток до рішення

Єлизаветівської сільської ради

                                                                                             від 10 серпня  2018 року

 

 

НЕОБХІДНИЙ МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК

окремих видів ритуальних послуг

 

 

     1. Оформлення   договору-замовлення   на    організацію    та проведення поховання.

 

     2. Оформлення свідоцтва про поховання.

 

     3. Копання   могили   (викопування    могили    ручним    або механізованим  способом,  опускання  труни  з  тілом  померлого  в могилу,  закопування могили,  формування  намогильного  насипу  та одноразове прибирання території біля могили).

 

     4. Монтаж  та  демонтаж  намогильної  споруди при організації підпоховання в існуючу могилу.

 

     5. Поховання  та  підпоховання  урни  з  прахом  померлих   у колумбарну нішу, в існуючу могилу, у землю.

    

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 3

до рішення

Єлизаветівської сільської ради

від  10 серпня  2018 року

 

Мінімальний   перелік  вимог  щодо  порядку організації поховання  і

ритуального   обслуговування   населення на території с. Єлизаветівка


 

     1. Цей  Перелік вимог визначає необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховання померлих  та  ритуального обслуговування населення в с. Єлизаветівка

     2. Поховання   тіла   померлого   покладається  на  виконавця волевиявлення померлого.  Якщо  у  волевиявленні  померлого  немає вказівки  на  виконання  волевиявлення чи в разі відмови виконавця від  виконання  волевиявлення  померлого,  поховання  здійснюється чоловіком (дружиною),  батьками (усиновителями),  дітьми, сестрою, братом,  дідом або бабою,  онуком (правнуком),  іншою особою,  яка зобов'язалася поховати  померлого  (далі  -  Замовник).  Зазначені особи можуть доручити  здійснення  поховання  у  відповідності  до чинного   законодавства  іншій  фізичній  чи  юридичній  особі  на підставі  письмового  договору,   істотними   умовами   якого   є: найменування   сторін;   предмет   договору;  перелік  послуг,  їх вартість,  особливості та терміни виконання;  порядок розрахунків; права,  обов'язки  та  відповідальність  сторін;  умови  зміни або припинення дії договору;  порядок вирішення спорів;  дата і  місце укладання договору.

     3. На  підставі  свідоцтва про смерть Замовник звертається до ритуальної  служби КП «Комунсервіс» ЄСР  з  приводу  укладання відповідного  договору-замовлення  на  організацію  та  проведення поховання (далі - договір-замовлення) не пізніше ніж за 24  години до їх проведення.

     Укладання договору-замовлення  на  підпоховання  померлого  в родинну  могилу проводиться  на  підставі  свідоцтва  про  смерть померлого,  згоди користувача місця родинного поховання, оригіналу свідоцтва   про   смерть   чи   свідоцтва  про  поховання  першого похованого.

     Для оформлення  безоплатного поховання померлого (загиблого), що  має  особливі  заслуги  чи  особливі  трудові  заслуги   перед Батьківщиною,  і  спорудження  надгробка Замовник подає сільському голові  або  ритуальній  службі  свідоцтво  про  смерть  померлого (загиблого), копію посвідчення, що підтверджує особливі заслуги чи особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.  Витрати на поховання зазначеної    категорії    померлих   та   спорудження   надгробка здійснюються  на   підставі   договорів-замовлень,   підтверджених особами,  що отримали права і пільги,  шляхом перерахування коштів на  рахунки  відповідних   органів,   підприємств,   установ   та організацій за рахунок коштів державного бюджету.

     Для організації  безоплатного  поховання  померлого  учасника бойових дій відповідно до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій   Вітчизняній    війні   1941-1945   років"    визначається  перелік ритуальних послуг,  необхідних для поховання цієї категорії  померлих,  оплата  яких  здійснюється  за  рахунок коштів місцевих бюджетів.

     Для оформлення такого  поховання  Замовник  подає  міському голові або ритуальній службі свідоцтво про смерть померлого, копію посвідчення,  що  підтверджує  віднесення   особи   померлого   до зазначеної категорії.

     4. Надання  ритуальних  послуг  відповідно   до   необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг здійснюється ритуальною службою КП «Комунссервіс»  ЄСР  або  за  договором  про  надання  ритуальних послуг суб'єктами господарювання інших форм власності.

     5. Ритуальні  послуги надаються за плату згідно з цінами,  що діють на момент оформлення договору-замовлення про їх надання.

     6. Ритуальну службу КП «Комунсервіс» ЄСР рекомендується розміщати  в  приміщеннях, розташованих у місцях, зручних для населення.

     Ритуальна служба КП «Комунсервіс» ЄСР  забезпечує у доступному для огляду місці,  в якому  проводиться   оформлення   договорів-замовлень,   надання Замовнику наочної інформації стосовно:

     виконавців послуг,  з  якими  укладені  договори  про надання послуг, їх адреси, телефони та режиму роботи;

     необхідного мінімального  переліку  окремих  видів ритуальних послуг  із  зазначенням   вартості,   особливостей   та   термінів виконання;

     переліку ритуальних   послуг   із    зазначенням    вартості, особливостей та термінів виконання щодо кожного виконавця;

     необхідного мінімального   переліку   вимог   щодо    порядку організації  поховання та ритуального обслуговування населення або витягу з нього;

     порядку утримання кладовищ, а також інших місць поховання;

     вимог щодо утримання та охорони місць поховань;

     реєстрації поховань померлих та перепоховань;

     організації поховання  за  рахунок  державного  та  місцевого бюджетів;

     пільгового обслуговування  населення   (витяги з положень Закону України  "Про  поховання  та похоронну справу" , підзаконних нормативно-правових актів);

     режиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання;

     книги заяв, пропозицій і скарг;

     режиму роботи   та   номерів   телефонів   місцевих   органів виконавчої влади та територіального органу у справах захисту  прав споживачів.

     Суб'єкти господарювання,  які  уклали  з  ритуальною  службою КП «Комунсервіс» ЄСР договори про надання послуг,  забезпечують у доступному для огляду місці надання Замовнику наочної інформації про  ритуальну  службу, її адресу,  телефон,  режим роботи та інформації,  яка зазначена в абзацах 3-11 частини другої цього пункту.

     7. У приміщеннях моргів,  лікарень,  органів реєстрації актів цивільного   стану  на  видному,  доступному  для  громадян  місці розміщується інформація про місцезнаходження ритуальної  служби КП «Комунсервіс» ЄСР  в с. Єлизаветівка, її телефон та режим роботи.

     8. Замовник   має   право   вибрати  виконавця  послуг  серед суб'єктів  господарювання,  які  уклали   договори   про   надання ритуальних послуг з КП «Комунсервіс» ЄСР.

     Інформація про  виконавців  послуг   доводиться   до   відома Замовника до моменту укладання договору-замовлення.

     Пропонувати Замовнику    ритуальні   послуги   або   предмети ритуальної належності  неналежної  якості  або  непотрібного  йому асортименту забороняється.

     9. Ритуальна служба КП «Комунсервіс» ЄСР, суб'єкт господарювання  (Виконавець  послуг)  несе  відповідальність  за відмову в реалізації прав Замовника та ненадання  інформації,  яка передбачена чинним законодавством.

     10. Ритуальною службою КП «Комунсервіс» ЄСР, суб'єктом господарювання із Замовником укладається договір-замовлення. Договір-замовлення заповнюється  в  двох примірниках,  з яких один передається Замовнику, другий - Виконавцю послуг.

     11. Забороняється     надання     послуг    без    оформлення договору-замовлення.

     12. У  разі  виникнення  потреби  в   додаткових   ритуальних послугах,  не  передбачених  укладеним  договором-замовленням,  їх виконання  погоджується  із  Замовником  і  оформляється   окремим договором-замовленням.

     13. Замовник  має право у процесі виконання замовлення внести до нього часткові зміни,  які повинні бути прийняті Виконавцем  за умови,  що  їх  виконання  технічно  і  технологічно можливе та до оформленого договору-замовлення внесено відповідні зміни  вартості послуг.

     14. Поховання проводиться не раніше ніж через 24 години після настання  смерті.  У разі наявності відповідних підстав поховання, як виняток, може бути проведено в день оформлення.

     15. Суб'єкти господарювання можуть  самостійно,  на  підставі звернення осіб,  які зобов'язалися поховати померлого, виготовляти та  реалізовувати  предмети  ритуальної  належності,   якщо   вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості,  де це передбачено законодавством.

     16. Організація поховання одиноких громадян, осіб без певного місця  проживання,  осіб,  від  поховання  яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи  установ,  які  можуть  взяти  на  себе  організацію поховання, покладається на ритуальну службу КП «Комунсервіс» ЄСР  згідно  з  замовленням  медичних закладів за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

     Поховання зазначених  осіб  проводиться  з   відома   Національної Поліції.

    

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                 Т.Л. Чепурко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до рішення

Єлизаветівської сільської ради

від  10 серпня  2018 року

 

ДОГОВІР-ЗАМОВЛЕННЯ

на організацію та проведення поховання

 

Цей договір-замовлення відповідно до положень Закону України ”Про поховання та похоронну справу” укладено між

Замовником ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________   та   Виконавцем (ритуальною службою, суб’єктом господарської діяльності  - (необхідне  підкреслити) _______________________________________________________________________________________                                                     (повна назва підприємства)

_______________________________________________________________________________________

Предметом укладання договору-замовлення є:

організація та проведення поховання померлого, облаштування місця поховання (потрібне підкреслити)  _______________________________________________________________________________________

                                                  (прізвище, ім’я та по батькові померлого)

 ______________________________________________________________________________________

                                   (номер та дата видачі свідоцтва про смерть, ким видано)

на   кладовищі __________________________________________________________________________

                                                            (назва населеного пункту)

на  вул._________________, ряд________________,  сектор  ______________,  місце_____________________

 

о ____ годині дня „_____” числа __________________ місяця 20 ___ року.

Розмір могили: стандартний, нестандартний (потрібне підкреслити).

Вид поховання: /потрібне підкреслити/

закопування в могилі труни з тілом померлого;

спалювання в крематорію труни з тілом померлого та закопування в могилі урни з прахом померлого;

спалювання в крематорію труни з тілом померлого та розміщення в колумбарію ніші урни з прахом померлого;

розвіювання праху померлого.

Виконавець зобов’язаний:

1. Організувати у визначені Замовником терміни надання у зазначених ним обсягах таких послуг з поховання, облаштування місця поховання:

з/п

Найменування послуг

Кількість

Ціна

однієї

послуги

ПДВ

Загальна

сума

Примітка

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

2. Ознайомити Замовника з порядком організації поховання, надання пільг при організації поховання та отримання необхідних послуг,   інформацією про захист прав споживачів.

3. Забезпечити доставку предметів похоронної належності (додому, до моргу, лікарні, залу прощання тощо) _________________________________________________________________________________

о ______ годині „_____” числа ________________ місяця 20 ___ року.

4. Подати транспортні засоби для перевезення труни з тілом померлого за  такою адресою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

о _____ годині „_____” числа _____________ _____місяця  20 ___ року.

5. Забезпечити прибуття транспорту для обслуговування поховання та організатора обряду  за  адресою_______________________________________________________________________________

о _____ годині „_____” числа __________________ місяця  20 ___ року.

6. Забезпечити напис тексту на намогильній (тимчасовій) споруді такого змісту:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Забезпечити напис тексту на траурній стрічці до похоронного вінка такого змісту: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Інші   зобов’язання: _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідно до замовлених послуг Замовник зобов’язаний  вчасно забезпечити оплату послуг та надати ритуальній службі, суб’єкту господарювання необхідні документи для організації поховання, облаштування місця поховання.

Відповідальність Виконавця:

а) якщо Виконавець не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України „Про захист прав споживачів” за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах), він сплачує Замовникові пеню.

б) за порушення термінів та неякісне надання послуг, установлених договором-замовленням,

в) виконавець несе відповідальність згідно з вимогами Закону України „Про захист про споживачів”.

Порядок вирішення спорів:

Спори і розбіжності, які виникають внаслідок цього договору-замовлення, вирішуються шляхом переговорів між учасниками. У разі неврегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів  їх розв’язання здійснюється в судовому порядку.

З інформацією щодо надання пільг при оформленні поховання та отримання допомоги на поховання

Замовник ознайомлений _________________________.

                                                      (підпис замовника)

Вартість послуг  становить: _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

                                                              (сума словами)

Кошти отримано: готівкою, безготівковим перерахунком.

                                   (необхідне підкреслити)

Договір-замовлення   укладено:

_______________________________________________________________________________________

                                               (дата та час укладення договору-замовлення)

Договір-замовлення набирає чинності з моменту його укладення і діє до моменту завершення наданих послуг, оплачених Замовником.

 

Договір підписали:

Замовник:                                                              ___________________________________

                                                                                                               (підпис)

Виконавець

(ритуальна служба, суб’єкт  господарювання) ___________________________________

                                                                                                                (підпис)

 

Адреса, за якою було укладено договір______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

                                                     (місцезнаходження)

Печатка

 Додаток 5

до рішення

Єлизаветівської сільської ради

від  26 серпня 2018 року

 

   
СВІДОЦТВО  про поховання
     ________________________________________________________              (прізвище, ім'я, по батькові померлого) 
 (свідоцтво про смерть N _____ від "____" ________ ________ року),  похований "____" _____ _____ року на ділянці N ___, ряд N ______,  місце N ______ кладовища, розміщеного в _________________________                                          (назва населеного пункту) 
 на вулиці   ______________________________,   про   що   в  книзі  реєстрації поховань та перепоховань померлих  громадян  зроблений  відповідний запис "___" _________ ______ року за N _____. 
     Підпис 
     печатка 
     Реєстраційний номер та дата видачі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор